Hva er diakoni?


«Diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” 

Diakoni er ett av kirkens viktige satsnings-områder i Bærum. Å se hva som er «Vår nestes nød og behov i vårt samfunn» handler dypest sett om å være en troverdig kirke. Dette er i tråd med Den norske kirkes nasjonale «Plan for diakoni» og tidligere kirkemøtevedtak hvor målet er at hver menighet i landet skal ha diakon eller tilgang på diakonfaglig kompetanse. Dette sammenfaller også med Oslo bispedømmes visjon og satsning.
Menighetenes diakoner medvirker i bl.a.:
•    sorggrupper og livsmestringssamtaler 
•    besøkstjeneste 
•    andakter og besøk på sykehjem og boliger med omsorg
•    soknebud, omsorg og bønn for døende
•    turer, samlinger og aktiviteter for eldre
•    konfirmantforeldresamlinger
•    tilrettelagt konfirmasjonsforberedelse
•    temakvelder og samlinger for voksne
•    tilrettelagte gudstjenester for spesielle grupper
•    babysang, familiesamlinger med aktiviteter, middag og samling i kirkene
•    ungdoms- kafe/klubb, leirer og turgrupper, skumringsstunder og aktiviteter
•    samlinger med fokus på skaperverk, bærekraft og rettferdig fordeling av verdens goder
•    Grønn kirke og kildesortering
 

Ta kontakt med Diakon Anabel Eidås Askerud dersom du har spørsmål eller ønsker samtale.

E-post: aa663@kirken.no 

 

Tilbake